...

Eyecatch Design

Café Comedy

Voor het Economisch Huis mochten we affiche en flyer ontwerpen voor het gratis event Café Comedy. Verschillende stand-up comedians treden op in 6 cafés in de Oostendse binnenstad.

flyer cafe comedy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.